Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.hotpotfusing.pl

I.Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hotpotfusing.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Sklep internetowy hotpotfusing.pl, zwany dalej „Sklepem” działający pod adresem https://hotpotfusing.pl, prowadzony jest przez firmę:  Eduforce Dorota Czołak, z siedzibą w Warszawie, 01-912, przy ul. Wolumen 16/28, nr NIP 118-016-35-94, nr Regon 140096678. Telefon kontaktowy: (48) 601227831, adres e-mail dorota@eduforce.pl, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hotpotfusing.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II.Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna (zwana dalej „Klientem”) może być Klientem Sklepu.
2. Zamówienia Klientów przyjmowane są poprzez witrynę internetową Sklepu w sposób ciągły tzn. niezależnie od godziny i dnia tygodnia, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Aby złożyć zamówienie Klient:
a) Dokonuje wyboru zamawianych towarów lub usług i dodaje je do koszyka.
b) Wybiera sposób dostawy lub odbioru towaru.
c) Wskazuje adres dostawy oraz adres doręczenia faktury (mogą to być różne adresy).
d) Dokonuje wyboru spośród dostępnych sposobów płatności.
4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia.
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
c) Wybranej metody płatności.
d) Wybranego sposobu dostawy.
6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze |Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10. W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
11. W sytuacji gdy niemożliwe jest zrealizowanie części zamówienia w terminie z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn, Klient zostanie niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 3dni od złożenia zamówienia poinformowany o stanie zamówienia i poproszony o podjęcie decyzji o dalszym sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) Realizacja – Sklep realizuje zamówienia w takim zakresie w jakim jest to możliwe. W pozostałym zakresie Sklep zostaje zwolniony ze zobowiązania do realizacji zamówienia, a Klient otrzymuje zwrot środków.
b) Anulowanie całości zamówienia – Klient tym samym zwalnia Sklep ze zobowiązania do realizacji zamówienia. Klient otrzymuje pełny zwrot środków.
12. Wyprzedaże oraz sprzedaż promocyjna obejmuje jedynie pewną ograniczoną liczbę towarów i usług. Zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień, aż do momentu wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży dostępnych w magazynie Sklepu.

III.Ceny towarów i usług.
1. Towary i usługi dostępne na stronie internetowej Sklepu są podane w cenach brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone wyłącznie w złotych polskich.
2. Cena podana przy każdym towarze lub usłudze obowiązuje w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Podane ceny towarów i usług nie uwzględniają kosztów dostawy.
4. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny towarów proporcjonalnie do ich wagi, przy czym minimalny koszt wysyłki wynosi 16 złotych brutto. Sposób dostawy towaru odbywa się zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w zamówieniu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe ewentualne zmiany nie mogą mieć wpływu na ceny towarów i usług zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV.Czas realizacji zamówienia.
1. Każdy towar wysyłany jest pod wskazany adres najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na konto Sklepu.
2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Klient, zobowiązuje się do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odebrania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i uszkodzenia towaru należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody należy przesłać na adres Sklepu wraz z reklamacją.
4. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Nie prowadzimy sprzedaży w siedzibie firmy.

V.Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) Przelew bankowy tradycyjny.
b) Płatność elektroniczna ekspresowa za pośrednictwem PayU S.A.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu w przypadku przelewu bankowego albo po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
3. Numer konta do przelewu bankowego: ING Bank Śląski 21 1050 1054 1000 0022 9106 5163

VI.Prawo odstąpienia od umowy.
1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od wejścia w posiadanie towaru.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są Klientowi niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie; ale w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Towar należy odesłać na adres Sklepu: podany w punkcie I. 3. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

VII.Reklamacje dotyczące towarów.
1. Eduforce Dorota Czołak jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dorota@eduforce.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Eduforce Dorota Czołak, Wolumen 16/28, 01-912 Warszawa.
4. Do odsyłanego towaru Klient powinien dołączyć oryginalny paragon lub fakturę wraz z opisem podstawy reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru wraz z poniesionym przez klienta kosztem przesyłki.

VIII.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo lub telefonicznie korzystając z kontaktów podanych w punkcie I.3.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX.Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o produktach sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie.

X.Własność intelektualna i prawa autorskie.
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
2. Wykorzystywanie i/lub kopiowanie projektów, zdjęć, tekstów bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 14 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 Poz. 83 z późn. zm.). W szczególności zabrania się kopiowania autorskich projektów prac prezentowanych na stronie.

XI.Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
2. Informacja o towarach dostępna na stronach internetowych Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Fakt zaprezentowania towaru na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, iż dany towar jest aktualnie dostępny w magazynie Sklepu.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje blokowania przez administratorów serwerów poczty, transmisji wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, jak również za usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Podanie przez Klienta nieprawidłowych danych wyłącza odpowiedzialność Sklepu z tytułu błędów w obsłudze złożonego zamówienia lub innych dyspozycji Klienta.
6. Klient nie powinien udostępniać osobom trzecim swojego hasła i loginu do konta w Sklepie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania dokonane przez osoby nieuprawnione powstałe wskutek niezachowania zasad ostrożności przez Klienta przy korzystaniu z w/w konta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.