Polityka prywatności

Polityka prywatności.

I.Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie sklepu internetowego pod adresem www.hotpotfusing.pl zwanego dalej „Sklepem”, ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Eduforce Dorota Czołak, z siedzibą w Warszawie, ul. Wolumen 16/28, NIP: 118-016-35-94, adres poczty elektronicznej: dorota@eduforce.pl, numer telefonu: +48 601 227 831 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których jest mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, zwane dalej: „Danymi Osobowymi”.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są przetwarzane, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Przetwarzane przez Administratora dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II.Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:
a) Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto, Newsletter).
b) Marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Administratora.
3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:
a) W przypadku Klienta, który skorzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych PayU Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

5. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów: imię oraz nazwisko; adres dostawy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
7. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

III.Prawo do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
3. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

IV.Informacje handlowe.
1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail).
2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

V.Kontakt z Administratorem.
1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

VI.Zabezpieczenia.
1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b) Certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są dane Klientów.
c) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

VII.Postanowienia końcowe.
1. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
Zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta.
Rozwój funkcjonalności usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nową wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.